Strona główna Promocje bankowe Najlepsze lokaty Konta osobiste Konta firmowe Karty kredytowe

Sąd polubowny przy KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) został powołany zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Do jego zadań należy rozpatrywanie sporów pomiędzy klientami (nie tylko konsumentami) a wszystkimi podmiotami rynku finansowego, m.in. bankami. Sprawa może być rozpatrzona jedynie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Postępowanie może być prowadzone w jednej z dwóch form:

  • postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji;
  • postępowania arbitrażowego (także uproszczonego) w Centrum Arbitrażu.

W postępowaniu mediacyjnym, na podstawie umowy o przeprowadzenie mediacji lub postanowienia sądu kierującego sprawę do mediacji, Sąd Polubowny wciela się w rolę mediatora, którego zadaniem jest doprowadzenie do zawarcia ugody pomiędzy stronami.

W przypadku postępowania arbitrażowego, rozstrzygnięcie sporu następuje w drodze orzeczenia, wyroku Sądu Polubownego.

Reklama

Sąd Polubowny przy KNF rozpatruje sprawy, jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi minimum 500 zł lub dotyczy praw niemajątkowych. Wymagane jest wniesienie opłaty w wysokości zależnej od rodzaju sprawy i wykonywanych przez Sąd czynności. W przypadku cofnięcia pozwu przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia, zwrotowi podlega 50% wpisu. W pozostałych przypadkach opłaty nie podlegają zwrotowi.

Sąd Polubowny przy KNF nie zajmie się wnioskiem, jeżeli ta sama sprawa stron prowadzących spór jest w toku, została wcześniej już przez niego rozpatrzona lub była rozpatrzona przez inny podmiot lub sąd powszechny.

Warto pamiętać, że rozpatrzenie wniosku przez Sąd polubowny przy KNF, może nastąpić po zakończeniu postępowania reklamacyjnego bezpośrednio w banku.

Zgoda obu stron sporu na Sąd Polubowny przy KNF

Zgłaszając się do Sądu Polubownego przy KNF, w zależności od formy postępowania, należy posiadać zgodę drugiej strony w formie umowy o mediację lub zgody na przeprowadzenie postępowania arbitrażowego (umowa zapisu na sąd polubowny), także na ewentualne postępowanie apelacyjne.

Można również zgłosić do Sekretarza Sądu Polubownego wniosek, który zostanie skierowany do instytucji finansowej z zapytaniem, czy wyraża zgodę na rozstrzygnięcie sporu w drodze postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego. Na stronie KNF można znaleźć wzór umowy zapisu postępowania arbitrażowego lub